Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PREVÁDZKOVATEĽ: AUDIOCENTRUM SK, s. r. o.

KONTATKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA: Kuzmányho 25, Pezinok 902 01, IČO: 46275088, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74650/B

ÚČELY SPRAÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Evidencia lekárskych poukazov, na základe ktorých bola vydaná zdravotnícka pomôcka uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia.

Prípadné vytvorenie dispenzačného záznamu, t. j. elektronického záznamu o vydaní zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz, v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu lekárskeho poukazu.

Overenie zhody údajov na lekárskom poukaze s údajmi v preskripčnom zázname a s údajmi na preukaze poistenca, občianskom preukaze s elektronickým čipom alebo doklade o pobyte s elektronickým čipom  a prípadné vykonanie opravy týchto údajov na lekárskom poukaze.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „nariadenie“) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnimku zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov (údaje o zdraví) predstavuje článok 9 ods. 2 písm. i) nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva Slovenskej republiky, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Príslušná zdravotná poisťovňa; prípadne ďalšie subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Lekárske poukazy – najviac 365 dní odo dňa vydania zdravotníckej pomôcky na základe lekárskeho poukazu.

POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  A MOŽNÉ NÁSLEDKY ICH NEPOSKYTNUTIA: Poskytnutie Vašich osobných údajov, t. j. predloženie lekárskeho poukazu na výdaj zdravotníckej pomôcky je zákonnou požiadavkou podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, t. j. nepredloženia lekárskeho poukazu na výdaj zdravotníckej pomôcky, nebude možné vydanie zdravotníckej pomôcky, resp. zdravotnícku pomôcku nebude možné uhrádzať alebo čiastočne uhrádzať na základe verejného zdravotného poistenia.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE: Nevykonáva sa.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA: Nevykonáva sa.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti, a to:

 • emailom na adresu office@audiocentrum.sk alebo
 • písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa AUDIOCENTRUM SK, s. r. o.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov: Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov: Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva Slovenskej republiky;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t. j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: V prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.